Wuling Logo

Booking Policy

เงื่อนไขและข้อตกลงการจอง

1. ใบสั่งจองรถยนต์ จะสมบูรณ์ต่อเมื่อลูกค้าได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและได้การยืนยัน รวมถึงได้รับใบ Confirmation จากระบบของเว็บไซท์อย่างเป็นทางการของบริษัทผ่าน www.wulingthai.com เท่านั้น

2. ผู้จองมีสิทธิบอกเลิกใบจองรถยนต์เมื่อบริษัทกระทำการดังต่อไปนี้

2.1 ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้นโดยไม่แจ้งให้ผู้จองทราบ เว้นแต่ผู้จองยอมรับราคาที่มีก่ีเปลี่ยนตามที่บริษัทได้แจ้งให้ทราบ
2.2 ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้จองภายในระยะเวลาที่กำหนด เว้นแต่ระยะเวลาที่เกินกำหนดนั้น เกิดจากปัญหาของผู้จองเอง
2.3 ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มี ยี่ห้อ ปี สี หรือ ขนาดกำลังมอเตอร์ ตรงตามที่กำหนดในใบสั่งจอง
2.4 ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม หรือ สิทธิประโยชน์ต่างๆตามกำหนดในใบสั่งจอง

3. ผู้จองหรือบริษัทมีสิทธิบอกเลิกใบสั่งจอง หากผู้จองต้องขอสินเชื่อเพื่อการซื้อรถยนต์ และ ผู้จองไม่ได้รับอนุมัติสินเชื่อตามที่ขอภายในกำหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์

4. เมื่อมีการบอกเลิกในสั่งจองรถตามข้อ 2 หรือ ข้อ 3 แล้วแต่กรณีบริษัท คืนเงินหรือสิ่งใดที่ได้รับไว้เป็นมัดจำทั้งหมดแก่ผู้จองภายใน 15 วัน นับแต่วันบอกเลิกใบสั่งจอง

5. ในกรณีที่ทางบริษัทผู้ผลิตขึ้นราคาสินค้า เปลี่ยนแบบ หรือ รุ่น และ/หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนเปลงเกี่ยวกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราภาษีนำเข้า อัตราภาษีอื่นๆ ซึ่งมีผลต่อราคารถยนต์ บริษัทจะต้องแจ้งให้ผู้จอง ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

6. ในการเปลี่ยนแปลงราคาตามข้อ 5 ถ้าผู้จองไม่ประสงค์จะซื้อรถยนต์ตามราคาที่เปลี่ยนแปลง บริษัทจะคืนเงินมัดจำให้ตามจำนวนเงินที่ได้รับจอง ตามเงื่อนไขในข้อ 4 โดยผู้จองจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท

7. นอกจากกรณีดังกล่าวขึ้นต้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำให้ ถ้าผู้จองปฏิเสธการรับรถ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัท

8. ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสืบเนื่อง ความเสียหายพิเศษ หรือความเสียหายโดยอ้อมเกี่ยวกับการจองรถกับบริษัท หากบริษัทต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จำนวนเงินสูงสุดในการรับผิดจะไม่เกินจำนวนเงินมัดจำที่บริษัทได้รับ

9. ใบจองรถยนต์นี้มิใช่ใบเสร็จรับเงิน

10. บริษัทสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการโอนกรณีมีการคืนเงินจองในทุกกรณี รวมทั้งตามเงือนไขในข้อ 4 และ ข้อ 6 *ค่าธรรมเนียมผ่าน QR prompt pay อัตรา 15 บาท ต่อครั้ง **ค่าธรรมเนียมผ่านบัตรเครดิต, e-wallet หรือช่องทางอื่น อัตราร้อยละ 3 ของยอดโอนทั้งหมด

11. ห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนใบจองก่อนได้รับอนุญาติจากทางบริษัท หากพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายมีการซื้อขายใบจอง ทางบริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบจอง และคืนเงินจองหรือเงินมัดจำหรือเงินค่าธรรมเนียมอื่นใด ที่เกิดขึ้น โดยไม่ถือเป็นความผิดของบริษัท

Wuling Logo
14/14 ถนนจรัสเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Shopping
© 2023 EV PRIMUS CO., LTD Thailand. ALL RIGHT RESERVED